image1

Visie ontwikkeling "het jonge kind"

Als school wil je een duidelijke visie uitstralen. Een goede visie is als een handleiding voor leerkrachten. Tevens maakt het aan ouders zichtbaar waar je voor staat en hoe je je onderwijs vorm geeft. Toch is je algemene schoolvisie niet altijd makkelijk te vertalen naar je visie op het jonge kind. Wat is bij jou op school de visie op het onderwijs aan het jonge kind?


In een eerste voorbereidend gesprek met de directie, bespreek ik de schoolvisie. Hoe wordt deze tot nu toe vorm gegeven, is dit haalbaar en waar liggen de verbeterpunten? En ook: welke afspraken zijn er gemaakt binnen het schoolplan 2019-2023 omtrent het jonge kind? Daarnaast bespreken we hoe in jullie huidige situatie wordt lesgegeven aan het jonge kind.


Tijdens een volgende bijeenkomst ga ik in gesprek met de leerkrachten van de onderbouw. Met elkaar kijken we waar de verschillende wensen liggen, wat de realiteit is en in hoeverre de schoolvisie tot uiting komt in het lesproces. 


Gedurende mijn derde consult, blikken we terug op de eerder geformuleerde wensen en gaan we duidelijke keuzes maken. Hiermee komen we nader tot het bepalen van de uiteindelijke visie op het jonge kind. Ook koppelen we hier concrete doelstellingen aan. Daarnaast bepalen we in grote lijnen wat nodig is om deze doelstellingen te behalen. 


Wanneer de visie helder uiteen is gezet, is het tijd om de vertaalslag te maken. Een aantal teamleden maakt met elkaar de opzet voor de deelparagraaf “het jonge kind”. Deze paragraaf geeft aan wat de uiteindelijke visie is en waar de doelstellingen liggen voor de komende vier jaar. Bovendien zal het onderdeel uit gaan maken van het schoolplan. Hoe je dit eerste jaar concreet gaat vorm geven, geef je weer in een apart document. Dit document maakt deel uit van je toekomstige jaarplan.


Wanneer ik beide documenten heb ontvangen, zal ik hier met een positief kritische blik naar kijken. Waar nodig zal ik suggesties en aanbevelingen doen. Dit alles met als doelstelling om een realistisch, inspirerend en doelgericht plan om te kunnen zetten naar een onderwijsvorm die perfect bij jullie past en naadloos aansluit op jullie kwaliteitscyclus.

 

 “Een visie zonder plan blijft slechts een wens. Een plan zonder visie geeft chaos”

 


 

image2